Bibliografi

Romaner

Hua, Yu: At leve. Klim, 2015. (Huózhe, 1993). Oversat af Anne Wedell-Wedellsborg.
Hua, Yu: Fortællingen om dengang Xu Sanguan solgte sit blod. Klim, 2016. (Xu Sanguan mai xue ji, 1995). Oversat af Sidse Laugesen.
Hua, Yu: Zaixiyuzhong Huhan. 2003.
Hua, Yu: Xiongdi. 2005.
Hua, Yu: Den syvende dag. Klim, 2017. (Diqi tian, 2013). Oversat af Sidse Laugesen.
Hua, Yu: Brødre. Klim, 2019. (Xiongdì). Oversat af Sidse Laugesen.
Hua, Yu: En virkelighed. Korridor, 2019. (Xiànshí yī zhǒng). Oversat af Sidse Laugesen.
Hua, Yu:
Råb i støvregn. Klim, 2021. Oversat af Anne Wedell-Wedellsborg.

Andet

Hua, Yu: Shibasui Chumen Yuanxing. 1984.
Hua, Yu: Xianshi yizhong. 1988.
Hua, Yu: Wangshi yu xingfa. 1989.
Hua, Yu: Shi shi ru yan. 2003.
Hua, Yu: China in Ten Words. Pantheon, 2011. (Shi ge cihui li de Zhongguo, oversat til engelsk af Allan Barr).
Hua, Yu: Boy in the Twilight. Pantheon, 2014. (Huanghun li de nanhai, samling af noveller oversat til engelsk af Allan Barr).
Hua, Yu: Wo men sheng huo zai ju da de cha ju. 2015.
Hua, Yu: Kina i ti ord. Klim, 2019. (Shige cihui li de Zhongguo). Oversat af Anne Wedell-Wedellsborg. Essays.