64-siders-digtene

Citat
”Der skal kunst / på væggene som små rejser / til andre verdener der ikke / findes. Somom vi var L og / Æ der boede sammen i / GLÆDEN og så en formiddag / opdagede at vi havde / byttet plads.”
”Socialdemokratisk digt”, s. 56-57.

Alting ender med et bryllup” fra 2008 er første bog i en serie på 64 sider, hvor hver side indeholder en strofe på otte linjer á otte stavelser – ligesom titlen også er på otte stavelser. Mange af digtene i ”Alting ender med et bryllup” er på forskellig vis udsprunget af eksisterende litteratur og tager ofte afsæt i en detalje i f.eks. et digt eller sang, som bruges i en ny kontekst. Nogle steder er det en hel digtstrofe eller et sangvers, der remix’es, f.eks. er digtet ”Om lidt er vi sammen” (s. 5) en slags omskrivning af en strofe i romantikkens digter Emil Aarestrups digt ”Angst”, mens ”Et kranie i mudder…” (s. 7) er et remix af ’My favorite things’ fra musicalen The Sound of Music. Ved at placere tingene i en ny kontekst brydes der med det konventionelle og forventelige.

27206298

Anden del i 64-serien, ”Socialdemokratisk digt” fra 2010, består ligeledes af 64 strofer á otte linjer á otte stavelser. Her fremstår de 64 sider dog som ét langt digt, hvor sidste ord i en strofe leder til første ord i den næste. Bogens titel har, ligesom de enkelte linjer i bogen, otte stavelser og refererer til, at der i digtet indgår tekstdele fra klassiske socialistiske slagsange som ”Når jeg ser et rødt flag smælde” og ”Internationale”.

Første del begynder med ’at’, mens de næste tre afdelinger begynder med ’jeg’. Der er dog tale om skiftende jeg’er. Der er f.eks. kæresten, der ikke ved, om hun tør få børn med en digter uden indtægt, en gammel dame i en Netto-kø og Ulla Bonde, som er ansat i A-kassen. Sidste del af digtsamlingen begynder med ’de’.

”Socialdemokratisk digt” tematiserer især kærlighed og parforhold, tanken og poesien. Ligesom de forrige digtsamlinger indeholder bogen mange metaforer og sammenligninger. Ofte leder den ene metafor over i den anden, i et associerende flow, som i følgende eksempel: ”En tanke / flad som en måtte. At se sin / udkårne efter en bytur / ligge flad på gulvet som en / uopvreden karklud. Tanker / brugt som brækjern.” (s. 10-11).

I eksemplet fremstilles tanken først som værende flad, dernæst som noget, der kan bruges til noget; som brækjern. Det vil sige som middel til at bryde noget op (med vold). Kæresten sammenlignes med en karklud, det vil sige også som noget, der har en nytteværdi, i dette tilfælde at kunne gøre noget rent. Dog er nytten ikke stor, fordi karkluden/kæresten ikke er vredet op.

Digtsamlingen kommer også ind på mere politiske emner, f.eks. digterens rolle i samfundet, og den dobbelthed, der ligger i at stå i ’nationens tjeneste’, samtidig med, at samfundet ikke vil betale digterne for at digte.