Reformation og renæssance

Citat
Begreber: Renæssance, reformation, protestantisme, humanisme, videnskab, oversættelse, bogtrykkerkunst, skoledrama, salmer

Renæssance betyder genfødsel og markerer overgangsperioden fra middelalder til nyere tid, hvor en fornyet interesse for antikkens tænkere, kunst og videnskab blomstrede op. I middelalderen var samfundsstrukturer, klassetilhørsforhold og verdensbilledet urokkeligt og defineret af den katolske kirke, men i 1536 overgik Danmark fra katolicisme til protestantisme. Reformationen i Danmark fik stor indvirkning på både litteraturen og åndslivet, mens videnskab og humanisme medførte et nyt og friere menneskesyn, der satte individet i centrum.

Harald Voetmann læser af ”Alt under månen”

Videnskabsmanden Tycho Brahe (Thyge Ottesen Brahe 1546-1601), som grundlagde den moderne astronomi med sine systematiske observationer af nattehimlen, var også en kompetent digter, der skrev lyrik på latin. Klagesangen ”Elegi til Danmark” skrev han i 1597, da han efter uoverensstemmelser med kong Christian den 4. måtte flytte i eksil. Tycho Brahe bidrog også til udbredelsen af bogtrykkeriet i Danmark ved at bygge landets første papirmølle.

Tyskeren Johann Gutenberg opfandt i 1440 trykketeknikken, hvilket revolutionerede den menige mands adgang til litteratur og ikke mindst til de religiøse skrifter. Den første danske oversættelse af Biblen, ”Christian den 3.s bibel”, udkom i 1550 og kom til at påvirke det danske skriftsprog fremadrettet, da teksten skabte fundamentet for en fælles stavning og grammatik på dansk. Herudover udkom den tyske reformator Martin Luthers katekismer i store oplag på dansk. De skulle opdrage folket i den protestantiske tro. Biskoppen Peder Palladius regnes for at være danske reformations chefideolog. Hans ”Visitatsbog” (1538-1543) beskriver hans mange besøg hos de sjællandske sognepræster, og den er en af de vigtigste kilder til tidens kirkehistorie. I 1528 udkom den første salmebog på dansk. Heri var flere af Luthers salmer oversat, ligesom gamle salmer var blevet tilpasset protestantismen. Sognepræsten Hans Christensen Sthen skrev periodens vigtigste salmer, hvoraf enkelte er bevaret i salmebogen i dag. Sthens ”En Morgensang” (1589) er en optimistisk og glædefuld hyldest til morgenens komme.

Fra midten af 1500-tallet blev det protestantisk-humanistiske skoledrama populært. Det var komedier, som blev opført på universiteter, latinskoler og rådhuse. Hans Christensen Stehn skrev det monologbaserede skuespil ”Kort Vending”, men det er især Viborg-præsten Hieronimus Justesen Ranch, der af eftertiden huskes for sine skoledramaer. Ranchs ”Karrig Niding” (trykt 1633) er den første, vellykkede komedie på dansk. Det er en tragikomisk, borgerlig forvekslingsintrige om den rige, men nærige, ægtemand Niding, der narres til at tro, at han ikke ejer sit hus og aldrig har været gift med sin kone. Ranch er inspireret af den græske dramatiker Plautus, og i sin helhed understøtter ”Karrig Niding” renæssancens idé om, at den enkeltes identitet og sociale status ikke er et statisk fænomen.

I nyere tid er enkelte danske forfattere blevet inspireret af renæssancen. Harald Voetmann har f.eks. ladet almanakoptegnelser fra Tycho Brahes assistenter og oversættelser af Brahes egen digtning indgå i sin historiske roman Alt under månen fra 2014.

Andre tendenser i perioden

I renæssancens Europa dominerede engelske William Shakespeare (1564-1616) inden for teatret. Han havde succes som dramatiker i sin samtid og regnes desuden som en af de allerstørste bidragsydere til litteraturhistorien. Den spanske forfatter Miguel de Cervantes (1547-1616), der skrev sit parodiske mesterværk ”Don Quixote de la Mancha” i hhv. 1605 og 1615, er kendt som den moderne romangenres fader.

Kilder:

Primærtekster

Brahe, Tycho: Elegi til Danmark

Brahe, Tycho

Christian III’s bibeloversættelse

Palladius, Peder: En Visitatsbog

Ranch, Hieronymus Justesen: Karrig Niding. Gyldendal, 1988. bibliotek.dk

Sthen, Hans Christensen: En morgensang

Voetmann, Harald: Alt under månen. Gyldendal, 2014. bibliotek.dk

Sekundærtekster

Bøger

Albeck, Gustav og F.J. Billeskov Jansen: Dansk litteraturhistorie - Bind 1. Politikens forlag, 1964. bibliotek.dk

Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens veje. Systime, 1996. bibliotek.dk

Fischer Hansen, Ib (red.): Litteraturhåndbogen 1. Gyldendal, 2003. bibliotek.dk

Heiberg, Steffen: Nye horisonter – Europas kulturhistorie i renæssancen. Gads forlag, 2016. bibliotek.dk

Schmidt, Povl m.fl. (red.): Læsninger i dansk litteratur 1: 1200-1820. Odense universitetsforlag, 1998. bibliotek.dk

Hjemmesider

Faktalink om renæssancen

Faktalink om Reformationen

Danmarkshistorien.dk om renæssancekultur

Nationalmuseet om renæssancen

Forfatterportrætter

Miguel de Cervantes

William Shakespeare

Nutidige forfattere, der har skrevet om Tycho Brahe:

Harald Voetmann

Sally Altschuler

Gendigtninger af biblen:

Bjarne Reuter

Oskar K og Dorte Karrebæk

Musik

Du Herre Krist, min Frelser est. Salme af H.C. Sthehn

Lars Lilholt: Tycho Brahe

Kunst

Børsen

Frederiksborg slot

Rosenborg

Rosenholm slot

Renæssancens byggeri

Film og filmklip

Miniforedrag om renæssancen i Danmark

Forelæsning om renæssancen

Den bevægede jord. Dokumentarfilm om det astronomiske verdensbillede

Shakespeare og hans dramaer

Shakespeare og hans samtid

Macbeth

Romeo og Julius

Romeo + Julie