blicher
Foto: POLFOTO / Ritzau Scanpix

Steen Steensen Blicher

forfatteren Knud Sørensen, 2001.
Top image group
blicher
Foto: POLFOTO / Ritzau Scanpix
Main image
Blicher, Steen Steensen
Malet af Diedrich Blicher, 1834

Indledning

Det var som lyriker, Blicher først blev anerkendt i offentligheden. Han debuterede med Digte af Steen Steensen Blicher. Første Deel (1814) og her finder man bl.a. det vigtige digt ”Kiær est du Fødeland”, der først og fremmest skildrer gensidighedsforholdet mellem menneske og landskab/natur, at naturen så at sige er personlighedsskabende. Digtet er en slags nøgle til væsentlige dele af forfatterskabet.

 

 

54924976

Blå bog

Født: 11. oktober 1782, Vium præstegård ved Viborg.

Død: 26. marts 1848.

Uddannelse: cand.theol., 1809.

Debut: Digte. Bind 1-2, 1814-17.

Bedst kendte værk: Brudstykker af en landsbydegns dagbog, 1824.

Litteraturpriser: Kongelig understøttelse til rejse til Sverige, 1836. kongelig understøttelse til rejse til Hasestæderne, vestkysten af hertugdømmerne og Nørrejylland indtil Ringkøbing, 1838.

Seneste udgivelse: Selvbiografi. Blicher-Selskabet ; Olufsen, 2019.

Periode: Romantikken

Genre: Novelle

 

Animation af papirklip til "Præludium" af "Trækfuglene" af Steen Steensen Blicher.

Artikel type
voksne

Baggrund

Steen Steensen Blicher blev født i landsbyen Vium ca. 15 km syd for Viborg den 11.oktober 1782. Faderen var sognepræsten Niels Blicher, som i sin Topographie over Vium Præstekald (1795) har givet en indgående beskrivelse af det bondesamfund og det hedelandskab, sønnen voksede op i, og som prægede ham livet igennem.

I 1796 flyttede familien til Østjylland, hvor Niels Blicher blev præst i Randlev og Bjerager sogne nær Odder, men Steen blev kort efter sendt til den lærde skole i Randers. I 1799 blev han student og begyndte at studere teologi.

Studierne blev ret langvarige, idet han nogle år afbrød dem for at oversætte Ossians digte (angiveligt gammel gælisk digtning oversat til engelsk af skotten Macpherson) til dansk. Antagelig var det oversættelsesarbejdet, der udviklede hans interesse for sproget og overbeviste ham om, at det var digter, han ville være.

Han tog sin embedseksamen efteråret 1809, men søgte ikke præstekald. Han blev adjunkt ved den lærde skole i Randers. I foråret 1810 giftede han sig med den 17-årige Ernestine Juliane enke efter Blichers farbror Peder Daniel Blicher, der havde været sognepræst i Spentrup nord for Randers. Fra 1811-19 var Blicher præstegårdsforpagter hos faderen i Randlev, og udførte her landøkonomiske forsøg og offentliggjorde forsøgsresultater i landøkonomiske tidsskrifter, og i Randlevtiden påbegyndte han også sit selvstændige forfatterskab.

Fra 1819-26 var han sognepræst i Thorning, nabosognet til hans fødesogn Vium, og fra 1826-47 sognepræst i Spentrup og Gassum sogne nord for Randers.

Lyrikeren Blicher

Det var som lyriker, Blicher først blev anerkendt i offentligheden. Han debuterede med Digte af Steen Steensen Blicher. Første Deel (1814) og her finder man bl.a. det vigtige digt Kiær est du Fødeland, der først og fremmest skildrer gensidighedsforholdet mellem menneske og landskab/natur, at naturen så at sige er personlighedsskabende. Digtet er en slags nøgle til væsentlige dele af forfatterskabet.

Anden del udkom i 1817, Jyllandsrejse i sex Døgn er titlen og bogen beskriver en bevægelse fra øst til vest i Danmark og udtrykker - også - en længsel efter fødeegnen Vium.

I 1822 opgav Blicher på en måde at være digter efter tidens definition, som sagde, at en digter var en, der skrev lyrik eller drama. (Novellen f.eks. var ikke anerkendt genre på det tidspunkt). Han skrev et digt Farvel til min første Kjæreste, og her mener han ikke en pige, men poesien, som han i digtet forudser, at han først skal genforenes med efter døden.

I de følgende 15 år skrev han nok vers nu og da, men først i 1837, da han blev ramt af en alvorlig sygdom, som ansås for dødelig, vendte han virkelig tilbage til lyrikken med sit lyriske hovedværk Trækfuglene, der begynder med digtet Præludium hvis første linie lyder: Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk! .

Novellisten Blicher

Når Blicher opgav lyrikken var det først og fremmest af økonomiske grunde, for han manglede i høj grad penge bl.a. til præstegårdens drift. Han lavede en aftale med redaktøren af månedsskriftet Læsefrugter om at skrive til det. Blicher og andre af tidens lyrikere havde nu og da haft digte i tidsskrifter, men det bragte ikke mindst oversatte noveller fra tysk og engelsk, som var tidens populære triviallitteratur. Det var det mønster, Blicher nu skulle tilpasse sig for 5 rigsdaler pr. trykark.

Han livs første forsøg på at fortælle en historie på prosa blev det mirakel i dansk litteratur, der i 1824 blev offentliggjort i Læsefrugter under titlen Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog.

Blicher skrev i alt knap 100 noveller, en væsentlig del i årene 1827-29, da han sammen med redaktør og bogtrykker Elmenhoff i Randers udgav sit eget tidsskrift Nordlyset . Mange af de noveller, der sammen med landsbydegnen og den senere De tre Helligaftener udgør de kvalitative toppe i forfatterskabet, er fra disse tre år. Med få måneders mellemrum har han i første halvdel af 1829 skrevet mesternovellerne Hosekræmmeren og Præsten i Vejlbye. Hosekræmmeren er måske særlig vigtig, fordi vi her for første gang i dansk litteratur oplever, at et bondemiljø skildres med indlevelse og forståelse.

Der sker en udvikling i forfatterskabet. Hvor Blicher i Hosekræmmeren er en forfatter, der skriver om almuen med sigte på den dannede læser, så bliver han 10 år senere med De tre Helligaftener forfatteren, der skriver om folket for folket. Og den udvikling kulminerer med det dristigste han skrev, nemlig E Bindstouw (1842), hvor man for første gang i vores litteratur oplever, at en bondebefolkning får lov til at udtrykke sine følelser, sine drømme og sin styrke på sit eget sprog.

Når Blicher stadig læses så meget, som han gør, skyldes det naturligvis de gode historier, men historierne ville ikke føles så vedkommende, hvis ikke Blichers psykologiske realisme på en måde gør personerne tidløse. Morten Vinge, Stærke Sejr, Esben, Cecil og en række af de andre bliver en slags medborgere i læserens bevidsthed. Og specielt i hovedlandet agtes han som den, der placerede Jylland i dansk litteratur.

Samfundsdebattøren Blicher

Ved siden af sit skønlitterære forfatterskab havde Blicher en stor produktion af artikler, pjecer og enkelte bøger med samfundsdebat. Han engagerede sig i tidens spørgsmål og debatemner, og i 1839 arrangerede han det første af 5 årlige folkemøder på Himmelbjerget. Møderne havde et tredobbelt formål, de skulle fremme den skandinaviske tanke, de skulle være med til at føre landet frem mod en fri forfatning (det var jo stadig i enevældens tid), og de skulle være med til at rejse kravet om almenvæbning - altså ikke bare almindelig værnepligt.

Blicher var nok en af de første der indså, hvilken trussel for den danske stat det nationale røre i Tyskland indebar, og som på en måde forudså treårskrigen 1848-50, som rent faktisk brød ud få dage før Blichers død.

Bibliografi

Bibliografi

Gjedde Jørgensen, Annemarie m.fl.: St. St. Blicher : En bibliografi. 1993. Først og fremmest kan henvises til denne bibliografi. Bibliografien afsluttes med udgivelser i 1980. Den rummer 2337 numre. Udgivet af Blicher-Selskabet og Danmarks Biblioteksskole København.

Nogle vigtige udgivelser af Blichers værker

Blicher, Steen Steensen:
Steen Steensen Blichers samlede Skrifter. 1920-34 Det danske Sprog- og Litteraturselskab gennem Gyldendal (33 bind).
Blicher, Steen Steensen:
Trækfuglene. Naturkoncert. 1963. Træsnit af Johannes Larsen.
Blicher, Steen Steensen:
Samlede noveller. Lademann, 1977. Red. af H.P. Rode (5 bind).
Blicher, Steen Steensen:
Udvalgte Værker i 5 bind. 1982. Udgivet af Blicher-Selskabet og Gyldendal.
Blicher, Steen Steensen:
Noveller. 1991. Danske Klassikere. Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Borgens Forlag.
Blicher, Steen Steensen:
Noveller. 1992. Dansklærerforeningen.
Blicher, Steen Steensen:
En Landsbydegns Dagbog og andre Noveller. 1995
Blicher, Steen Steensen:
Noveller og fortællinger. 1997.
Blicher, Steen Steensen:
E Bindstouw. 1998. Med oversættelse til rigsdansk ved P. Hansen.
Blicher, Steen Steensen:
Fjorten Dage i Jylland. 1998. Foto Kirsten Klein. Blicher-Selskabet og Gyldendal, 1998.
Blicher, Steen Steensen:
Blichers røverhistorier. 1999.
Blicher, Steen Steensen:
Røverstuen. 2001. 2 cd´er. Oplæsning: Erik Paaske. Produceret af P1 i 1986.
Blicher, Steen Steensen:
Diana. Udvalg af Blichers artikler 1832-1836 i jagttidsskriftet ”Diana”. 2002
Blicher, Steen Steensen:
De danske træer : sidestykke til Trækfuglene. Gyldendal, 2014.
Blicher, Steen Steensen: Ak! Hvor forandret! - og 17 andre noveller. Blicher-Selskabet ; Olufsen i samarbejde med Museum Silkeborg/Blicheregnens Museum, 2018.
Blicher, Steen Steensen: Selvbiografi. Olufsen i samarbejde med Blicher-Selskabet, 2019.

Om Steen Steensen Blicher

Arkiv for Dansk Litteratur.
Tang Kristensen, Evald og Lund, M.A.S.:
Steen Steensen Blichers Liv og Gerning. 1882 Genudgivet af Blicher-Selskabet og Poul Kristensens Forlag 1991.
Hansen, Hans:
Steen Steensen Blichers Barndom og Ungdom. 1902
Aakjær, Jeppe:
Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie, 3 bind. 1903-04
Vasegaard, Søren:
Steen Steensen Blichers Levned. 1932
Nørvig, Johs.:
Steen Steensen Blicher. Hans Liv og Værker. 1943
Povlsen, Hans:
Steen Steensen Blicher. 1952
Baggesen, Søren:
Den blicherske novelle. 1965 Genudgivet af Blicher-Selskabet og Odense Universitetsforlag 1995.
Sørensen, Knud:
St.St. Blicher. Digter og samfundsborger. 1984 Genudsendt som paperback 1985 og hardback 1998.
Ostenfeld, Ib:
Blicher-Studier. 1989
Steen Steensen Blicher. 1993 Video. Forfatteren Knud Sørensen fortæller. Blicher-Selskabet.
Harbo, Erik:
St. St. Blicher og Himmelbjerget. 1999. Udgivet af Blicher-Selskabet og Fisker & Schou.
Halling, Hans:
Studier i Blichers "Præsten i Vejlbye", Kleists "Das Bettelweib von Locarno" og "Mérimées La "Vénus d´Ille". 2001 (81.6)
Strejflys omkring Steen Steensen Blicher. 2001 (99.4 Blicher, Steen Steensen) 3 cd´er. Tilrettelæggelse: Jørgen Johansen. Produceret af P1 i 1982.
Thirup, Viggo:
Søren Kanne. En dansk helt. Steen Steensen Blichers digt i samtidig og nutidig belysning. 2002. (99.4)
Egholm Andersen, Frank:
Steen St. Blicher som ung. 2005. (99.4).

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Steen Steensen Blicher

Links

Bibliografi over litteratur om Blicher.
Gamle danske sange med tekst af Blicher.
Her findes nogle af Blichers bedste noveller i fuldtekst online.
Fra Kalliopes digtarkiv fås et pænt antal digte, samt oplysninger om både værker, digte og digteren, samt gode links videre.
Meget omfattende side med biografi, beskrivelse af forfatterskabet samt mange værker fuldtekst online.
Kort biografi samt bibliografi over litteratur af og om Blicher.
Flere anmeldelser og artikler. Søg på 'Steen Steensen Blicher'

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning i bibliotek.dk